تاکنون گزارشی مبنی بر آلودگی آب آشامیدنی زابل اعلام نشده است