عسگری: من که قربانی شدم، آقای اصفهانیان شما بیا و پاسخگو باش