توضیحات خادم درباره توصیه هایش به هیات مدیره استقلال /نامه زدم که تصمیم تعهدآوری نگیرند