حاشیه دیدار نفت - الاهلی / درگیری خاج محمدی و اوساما