بردن کوپا ایتالیا،فتح CL را برای یووه راحت تر میکند