چرا با این كه بعضى از مردم در قرآن شك و تردید دارند؛ ...