طرح استقرار شرکت های فنی کشاورزی در 20دهستان گلستان اجرا می شود