هفته خوب نمایندگان ایران در آسیا/ بدرقه الاهلی توسط نفت با یک گل