درودگر:خود را مدیون مردم عزیز انزلی می‌دانم اما اطمینان ندارم که رویه عوض شده باشد