نظام اسلامی به آسانی به دست نیامده که به ارزانی از دست برود