اشتغال کارجویان شهرستان عسلویه در پارس جنوبی ۵ برابر شد