یونسکو به دنبال حفظ ویژگی های تاریخی خاص سیستان بلوچستان است