حجتی: دولت از ایجاد واحدهای تولیدی و فراوری در بخش کشاورزی حمایت می کند