نوجوانان ماسالی با ائمه معصومین و احکام دین آشنا شدند