با حضور ریاست جمهوری: دیتا سنتر استان آذربایجان و اولین دیتا سنتر شمال غرب کشور افتتاح و مورد بهره بر