ورزشگاه 5 هزار نفری شهید سرانجام میانه به بهره برداری رسید