برای امنیت دنیا باید توافقی بهتر با ایران منعقد کرد