باید با شرکت دادن همه کشورها در مسابقات زمینه رشد آنها را فراهم کنیم