زکات باعث ایجاد روح برادری و همدلی بین مردم می‌شود