«کاهش ساعت کار زنان» خوب است به شرطی که قاتل نان نشود!