کشتی نجات با هماهنگی وزارت خارجه و صلیب سرخ به بندر جیبوتی می رود