رياض ياسين: دولت در تبعيد يمن ممکن است در مذاکرات 28 مه شرکت نکند