جزئیات وام جدید مسکن: میزان اقساط ماهانه و مدت بازپرداخت