ارائه خدمت کمیته امداد به 2 هزار دانشجوی نیازمند در کرمانشاه