ادعای اسکای ایتالیا / آنچلوتی روز یکشنبه اخراج می شود