خداحافظی با قلعه نویی آخرین تصمیم قانونی هیات مدیره استقلال بود!