جشن افتتاحیه انجمن امید ایران دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز لغو شد