اختصاص یک میلیارد تومان برای هزینه بهداشت و درمان نیازمندان