مسئولان اردبیل نگران مهاجرت عشایر به شهرها/ اعتبارات کافی نیست