پاتوق علی دایی در بازار تهران؛ با ما به یکی از قدیمی ترین اُملتی های بازار بزرگ بیایید