خادم :حوادث ورزشگاه تبریز اتفاقی نیست/ وزارت ورزش دخالتی در واگذاری سرخ آبی ها ندارد