ما بدنبال امتیازات فرا قانونی نیستیم / دعوت به مناظره