واژگونی یک دستگاه تریلر در محور اراک- بروجرد منجر به مرگ راننده شد