استاندار خوزستان:دست اندرکاران انتخابات زمینه حضور حداکثری مردم را فراهم کنند