ما بدنبال امتازات فراقانونی نیستیم / د عوت به مناظره