نمایشگاه دانشجویی پروژه برتر در دانشگاه لرستان برپا شد