اعزام ۱۰ هزار نفر از کرمانشاه به مرقد امام خمینی(ره)