خودروسازان 4500 میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند