شرکت مخابرات استان اصفهان و قم، حائز رتبه های برتر جشنواره فاوا