بسیج مردمی عراق توان پیروزی در مناطق مختلف را دارد