حضور کادر فنی تیم ملی فوتبال در جایگاه خبرنگاران ورزشگاه آزادی