آغاز رگبارهای موقت در اردبیل از آخرین روز اردیبهشت