علی جنتی: رفع نگرانی‌های فرهنگی رهبری در اولویت کار وزارت ارشاد است