قاطبه داوران از مسابقات بین المللی قرآن ابراز خرسندی می کنند