ثبت حدود 1.5میلیون پرونده در محاکم قضایی تهران در سال93/ پرونده‌ای با 24 هزار شاکی