6500 زائر اراکی به مرقد مطهر امام خمینی اعزام می شوند