خاطراتی از 4 ستاره پرفروغ در سیمای سمنان/ بازگویی وقایع جنگ با زبان هنر