مجتمع آموزشی تحقیقاتی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی افتتاح شد