گزارش تمرین پرسپولیس/ از فیزیوتراپی اومانا تا حضور طارمی در کلینیک