رییس جهاد دانشگاهی: کشور چاره ای جز اتکا به دانش ندارد